Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf

Die NRW-Landesregierung hat beschlossen, dass ab Dienstag, 17.3. auch alle privaten Bildungseinrichtungen schließen müssen, um das Corona-Virus einzudämmen. Das betrifft leider auch das Sprachforum Heinrich Heine.

  • Ab dem 17.3.2020 unterbrechen wir die laufenden Intensivkurse (2.3.-27.3.2020). Diese werden dann ab dem 20.4.2020 an der Stelle fortgesetzt, an der wir am 16.3.2020 im Unterricht aufgehört haben. Das heißt, es werden dann ab dem 20.4.2020 die letzten beiden Kurswochen unterrichtet und am 30.4.2020 findet der Abschlusstest statt. Der Folgekurs beginnt dann ganz normal am 4.5.2020. Leider kann der Intensivkurs vom 30.03.-28.04. nicht angeboten werden. Alle Anmeldungen können auf den 4.5. 2020 als Kursstart verschoben werden.
  • Die Abendkurse, die am 17.3. beginnen sollten, können voraussichtlich erst am Dienstag, den 21.4. starten.

Wir werden an dieser Stelle bei Änderungen aktuell informieren!

The government of North Rhine-Westphalia decided that all private educational institutions have to close from March 17, 2020 in order to contain the coronavirus. Also Sprachforum Heinrich Heine is affected.

  • From March 17, 2020 we have to freeze all current intensive courses. They will be resumed on April 20, 2020 from the point where we stopped on March 16, 2020, i.e. the last two weeks of the current course will take place between April 20, 2020 and April 30, 2020. The following course will start on Mai 4, 2020. Unfortunately, the intensive course planned for the period of March 30, 2020 till April 28,2020 will not take place. All registrations for this period will be valid for May 4, 2020, which is the scheduled start of new courses.
  • The start of our next evening courses which is due on Tuesday, March 17, 2020 will be postponed to Thursday April 21, 2020.

You will find all further information here as soon as possible!

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego to opracowany przez Radę Europejskš spójny i kompleksowy system, obejmujšcy 6 poziomów zaawansowania (poczšwszy od A1 aż po C2) oraz najważniejsze sprawnoŖci jšzykowe. System ten sprawia, iż kompetencja językowa jest dla wszystkich zainteresowanym (uczniów, ich rodziców, nauczycieli, szkół, pracodawców itp.) przejrzysta i jednoznaczna.

Elementarne użycie języka I
- A 1

Osoba reprezentujšca ten poziom rozumie zwroty i wyrazenia oraz proste zdania z zakresu zycia codziennego, sluzšce do zaspokojenia konkretnych potrzeb, jak równiez potrafi je zastosowac we wlasnej wypowiedzi. Osoba taka potrafi sie przedstawic, jak równiez jest w stanie zadac innym odpowiednie pytania dotyczšce ich osoby - np. gdzie mieszkajš, jakich znajš ludzi, jakie posiadajš rzeczy itp; potrafi równiez na podobne pytania udzielic poprawnej odpowiedzi. Osoba na tym poziomie jezykowym jest w stanie w prosty sposób sie porozumiec, gdy dodatkowo jej wspólrozmówca mówi powoli i wyraźnie oraz gotów jest do udzielenia pomocy.

Elementarne użycie języka II
- A 2

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania językowego rozumie i potrafi zastosowac w zdaniach czesciej uzywane zwroty tematycznie zwiazane z jej najblizszym otoczeniem (np. informacje na temat jakiejs osoby, rodziny, czy tez dotyczace zakupów, pracy, najblizszego otoczenia itp.). W prostych i rutynowych sytuacjach potrafi sie porozumiec, przy czym chodzi tu jedynie o podstawowa wymiane informacji dot. znanych i popularynych rzeczy. Przy pomocy prostych zdan potrafi udzielic informacji na temat swego pochodzenia i wyksztalcenia, jest w stanie równiez w prosty sposób opisac swe najblizsze otoczenie oraz potrzeby.

Samodzielene użycie języka I
- B 1

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania językowego rozumie wypowiedŸ sformułowanš w sposób jasny i standardowy. W większoœci sytuacji, np. podczas podróży, potrafi poprawnie zareagować i jest w stanie się porozumieć. W prosty i spójny sposób potrafi wypowiedzieć się na tematy znane, np. z zakresu osobistych zainteresowań. Osoba na tym poziomie zaawansowania jest w stanie opisać swe doœwiadczenia, marzenia i plany, przedstawić swoje poglšdy, jak również potrafi je uzasadnić bšdŸ wyjaœnić.

Samodzielene użycie języka II
- B 2

Osobe reprezentujšcę ten poziom zaawansowania jezykowego cechuje zdolnosc podstawowego rozumienia kompleksowych wypowiedzi, równiez abstrakcyjnych. Jest ona równiez w stanie wzišc udzial w dyskusji na tematy pochodzšce ze znanych jej dziedzin. Osoba ta potrafi w plynny sposób porozumiec sie z Native Speaker'em, przy czym kowersacja nie jest ucišzliwa dla zadnej ze stron. Osoba ta potrafi w sposób jasny i szczególowy sformulowac wypowiedź, przedstawic swoje poglšdy zwišzane z aktualnymi tematami.

Kompetentne użycie języka I
- C 1

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania jezykowego rozumie dluzsze i w ambitny sposób sformulowane teksty. Potrafi ona równiez spontanicznie, w jasny sposób sformulowac swš wypowiedź, bez czestego i widocznego poszukiwania w pamieci odpowiednich zwrotów i slów. Osoba ta potrafi swobodnie zastosowac jezyk zarówno w sytuacjach pochodzšcych z zycia prywatnego, zawodowego, jak tez zwišzanych ze studiami, naukš itp. Potrafi ona równiez sformulowac wypowiedź w sposób jasny i wyczerpujšcy na kompleksowe tematy, uzywajac do tego w sposób poprawny i logiczny zróznicowanych środków jezykowych.

Kompetentne użycie języka II
- C 2

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania jezykowego jest w stanie, praktycznie bez zadnych trudnosci, zrozumiec i strescic wszystkie wypowiedzi, zarówno pisemne jak i ustne. Potrafi spontanicznie, bardzo plynnie i dokladnie sformulowac swa wypowiedz, oraz w przypadku kompleksowych tematów, potrafi podkreslic w swej wypowiedzi wszelkie niuance znaczeniowe.

 
 

O nas

Kursy & egzaminy